Duyurular

7405 Sayılı Kanun Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’ te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlenmiş; spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapılarını 7405 sayılı Kanununa uygun hale getirmesi için Kanunun geçici 1 inci maddesi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmiş, 26 Nisan 2023 tarihine kadar Kanuna uygunluk sağlanamadığı takdirde 6 (altı) ay ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Kanuna uyum amacıyla gerekli çalışmaları yürüttükleri ancak;

  • 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin, spor kulüpleri tarafından yapılması planlanan genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi bakımından zorlayıcı sebep oluşturması,
  • Kanunun ilgili maddelerinde bahsi geçen ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapılarının Kanuna uyum sağlaması için ilgili spor federasyonlarının hukuki düzenlemeleri ile Kanun hükümleri arasında ayrıksı hükümler bulunması,
  • Denetime ilişkin usul ve esaslar başta olmak üzere Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen ikincil mevzuatın henüz tamamlanmamış olması dikkate alındığında spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin uyum sürecini 26 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlamasının mümkün olamayacağı değerlendirilerek spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen altı aylık ek sürenin verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Mart 2023 tarihli ekli yazısıyla;

a) 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca spor kulüpleri ve üst kuruluşların tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi için öngörülen süre,

b) 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlerin Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmeleri için öngörülen süre, 26/10/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısaca; 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca spor kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler ve üst kuruluşlar için Kanuna uyum süreci bakımından öngörülen yükümlülüklerin en geç 26 Ekim 2023 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği ve 7405 sayılı Kanuna uyum sürecine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda spor kulüpleri ve üst kuruluşlar yönüyle tescil iptali ile anonim şirketler yönüyle spor faaliyetlerine katılamama şeklindeki yaptırımlar uygulanabileceği hususları önemle duyurulur.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “7405 Sayılı Kanun Süre Uzatımı” konulu yazısına ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu